November 2021 update

Beste eilanders en geïnteresseerden,

Het is alweer even geleden dat wij dit portal hebben vernieuwd. We hadden graag wat eerder willen communiceren maar wilden ook wachten op een paar belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente, namelijk de eerste uitleg over de evenementenvisie en het besluit over onze aanvraag omgevingsvergunning. Nu beide zaken hebben plaatsgevonden nemen we jullie graag mee in onze gedachten en planning.

Lancering eilan

Eind november lanceren wij de editie van eilan in 2022. Dat betekent dat bezoekers die de vorige keer een kaartje kochten een aanbetaling kunnen doen voor het festival vanaf 8 december. Nieuwe kopers kunnen vanaf 15 december een reservering doen. De uiteindelijke kaartverkoop zal ergens in april plaatsvinden, nadat de evenementenvergunning ter inzage heeft gelegen en deze verleend kan worden. Als dit niet lukt krijgen bezoekers hun reserveringskosten terug.

We zijn ons ervan bewust dat de laatste zaken met de gemeente en sommige eilanders nog geregeld moeten worden maar zijn positief gestemd over een goed afloop, mede vanwege de reeds verleende vergunningen voor ons project, hierover meer onderaan deze update.

We zien ook dat het publieke debat over evenementen na de publicatie van de evenementen visie concreter wordt. De kaders die worden geschetst vinden we als organisatoren erg terecht en veel ervan was daarom al opgenomen in onze strategie. Verderop in deze update lichten we onze kijk op de wensen en eisen uit het webinar toe, maar we beginnen met een toelichting over onze eigen enquête. We hopen dat deze informatie u een compleet idee geeft over de plannen. Toch nog vragen? hoedanwel@eilan.nl – Heeft u zelf interesse om het festival te bezoeken? Klik dan op deze link voor informatie over eilander tickets.

Toegangskaartjes voor eilanders

Als je als eilander het festival wil bijwonen is de beste optie om een kaartje te kopen op deze website. Dit zijn kaartjes die het gehele weekend geldig zijn. We willen eilanders ook de mogelijkheid geven om een dagkaartje voor een gereduceerde prijs te kopen, maar hiervoor is de voorraad beperkt. Het is met de huidige maatregelen nog lastig om een bijeenkomst te plannen, die we graag nog organiseren voor het uitleggen van de nieuwe plannen. Deze bijeenkomst zullen we ook gebruiken om eilanders te mogelijkheid te geven zich aan te melden voor deze dagkaartjes. Als deze aanmeldingen in de voorraad passen ontvangen deze eilanders een link om een kaartje te kopen voor vrijdag, zaterdag of zondag. Als er teveel aanmeldingen zijn voor deze dagkaarten zullen we moeten overgaan tot een loting. De bijeenkomst zal worden aangekondigd in de Terschellinger wanneer we zeker weten dat het veilig kan doorgaan.

Resultaten eilander raadpleging

Er hebben 264 personen meegedaan aan onze enquête, een mooi aantal waar we erg blij mee zijn! We danken iedereen die de tijd genomen heeft om de mening te delen. Hoe zag de doelgroep er uit?

We hebben heel wat stellingen met u gedeeld en uit de feedback hebben we mooi beeld gekregen van de 5 beste ideeën:

 • Zo veel als mogelijk samenwerken met lokale ondernemers.
 • Meer inzicht geven in hoe wij verantwoord omgaan met (zwerf)afval.
 • Een extra schoonmaakactie rondom ons werkgebied opzetten om bestaand zwerfvuil weg te halen.
 • Zorgen dat ondernemers en eilanders zelf samenwerkingen aan ons voor kunnen stellen.
 • Bezoekers aanmoedigen om horeca over het hele eiland te bezoeken.

Deze resultaten stemmen ons positief, want dit zijn ook voor ons belangrijke speerpunten waar al veel plannen over zijn voorbereid.

Samenwerken

Samenwerken aan het festival met iedereen (persoon of bedrijf) die dat wil staat centraal in onze organisatie. Dit vertaalt zich in het bijdragen aan catering, levering van materialen, inplannen van werkzaamheden voor gevestigde ondernemers én jongeren die bijvoorbeeld een bardienst willen draaien. Wil je nog een samenwerking aandragen? Mail dan met hoedanwel@eilan.nl om in contact te komen.

Daarnaast zien we een mooie kans voor horeca in Midsland, West-Terschelling en aan het strand om bezoekers van eilan te bedienen. We zijn al een tijdje in gesprek met verschillende bedrijven om mee te denken over het programma. We zullen in onze communicatie de deelnemende bedrijven meenemen om bezoekers op de hoogte te brengen van de activiteiten op deze locaties.

Stand van zaken vergunningen

Natuurvergunning – In oktober 2020 is een natuurvergunning afgegeven door de provincie. Het besluit is hier in te zien. Er is een bezwaar procedure opgestart maar die is door de provincie niet ontvankelijk verklaard in het voorjaar van 2021.

Ontheffing stiltegebied – In mei 2021 is een ontheffing voor het stiltegebied verleend. Er is een bezwaarprocedure gestart maar op het moment van schrijven is het advies van de bezwarencommissie aan de gedeputeerde staten om het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

Omgevingsvergunning – In september 2021 is de omgevingsvergunning afgegeven door het college van de gemeente Terschelling. Het besluit zal op korte termijn ter inzage komen. In dit besluit worden de belangrijke onderwerpen geluidsoverlast en verkeersdrukte gewaarborgd.

Evenementenvergunning
 – Er is een concept aanvraag gedeeld met de gemeente Terschelling in september 2021. De formele aanvraag kan op zijn vroegst worden aangevraagd vanaf 1 november, en op deze datum zullen we de evenementenvergunning officieel indienen. Gelijktijdig wordt een ontheffing voor het schenken van alcohol en de ontheffing voor geluid aangevraagd.

De evenementenvisie

Wij hebben enkel de informatie over deze visie die is gedeeld tijdens het webinar van de gemeente.

We kunnen nog niets zeggen over de impact van de visie op onze aanstaande evenementenvergunning omdat de gemeente nog moet beginnen aan het maken van beleid en kaders ,maar willen wel graag toelichting geven over onze inspanningen richting het steunen van de visie.

Wij hopen een kans te krijgen om een eilân pilot uit te voeren in 2022. We geloven er écht in om iets toe te kunnen voegen en stellen ons ontvankelijk op voor opbouwende kritiek. Onze droom is om ooit, over een lange tijd, tot de genoemde ‘klassiekers’ te mogen behoren. In de tussentijd moeten we onze weg gaan vinden in diepgaande samenwerking met eilanders, de gemeente en de provincie. Hieronder een korte toelichting op de uitkomsten van de enquête met betrekking tot ons specifieke evenement

7 wensen voor de toekomst

1. Het evenement veroorzaakt geen schade aan de natuur
Dit is niet alleen een voorwaarde voor ons als organisatie, het is ook gewoon de wet. Flora en Fauna wetgeving schrijft voor dat geen schade mag worden veroorzaakt en dit moet je voorafgaand aan de uitvoering kunnen onderbouwen. We nodigen iedereen uit om ons vooronderzoek te raadplegen via deze link en te lezen hoe twee onafhankelijke ecologische experts en één stikstof expert onderbouwen dat eilân geen schade aan natuur zal opleveren. De natuurvergunning weliswaar afgegeven voor 5 jaar, maar deze wordt ieder jaar stevig geëvalueerd op de uitvoering hiervan en de provincie behoudt ten alle tijde de mogelijkheid om de vergunning weer in te trekken wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd.

2. Terschellingers zijn betrokken bij de organisatie
We trekken uit onze enquête dezelfde conclusie (zie de top 5, nummer één) en zijn al meerdere jaren bezig om een netwerk op te bouwen van accommodaties, leveranciers, cateraars, bouwers, werkers, en culturele ondernemers. En we zijn nog niet klaar. Ieder voorstel tot samenwerking is meer dan welkom en iedereen kan suggesties blijven aandragen via hoedanwel@eilan.nl. Hiernaast is er alweer even geleden contact gezocht met de buurtschappen om te onderzoeken of daar specifieke wensen bestaan. Ook is er een oproep gedaan om een eilander adviescommissie te vormen tijdens de voorbereidingsperiode van het festival om op zoveel mogelijk mensen en meningen te kunnen horen.

3. Het evenement draagt bij aan de kernwaarden/DNA van Terschelling
De kernwaarden of het DNA van Terschelling zal voor iedereen andere zwaartepunten kennen. Wij zien het in ieder geval als de prachtige natuur die nergens in Nederland geëvenaard wordt. Wij herkennen het ook in een ondernemend klimaat met veel ervaring in de toeristische en vrijetijdssector. Onze missie is om de natuur met cultuur te verenigen door het inzetten van de ervaring van onze organisatie én het eilander talent.

4. Evenement is zo duurzaam mogelijk
Vanuit de natuur gebonden vergunningseisen voor het opereren in en rondom een natuurgebied moeten wij heel nauwkeurig omgaan met uitstoot. Dit versterkt een al aanwezige trend in onze organisatie om maximaal duurzaam te produceren. Wat betekent dit in de praktijk?

  De inzet van batterijen zodat uitstoot van aggregaten tot 0 of een minimum gebracht wordt

 • Gebruik van elektrische machines waar dat mogelijk is tijdens de opbouw
 • Inzet van zoveel mogelijk biodiesel voor onze logistieke bewegingen
 • Zo veel mogelijk vegetarische catering voor bezoeker en medewerker
 • Geen parkeerfaciliteiten aanbieden aan bezoekers en fietsgedrag te stimuleren
 • Een grondstoffen analyse maken en daarmee zoveel als mogelijk hergebruiken of recyclen
 • Inzet van een terughaal systeem voor drinkbekers en biologisch afbreekbare etensverpakkingen

Heeft u nog een duurzaam initiatief wat u wil delen met ons? Mail dan met hoedanwel@eilan.nl

5. Het evenement levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid
Leefbaarheid betekent voor iedereen iets anders, maar wij zetten maximaal in op het beperken van lawaai door state-of-the-art muziekapparatuur die zo min mogelijk overlast veroorzaakt buiten de dansvloer. De mobiliteit wordt met een uitgebreid verkeersplan gewaarborgd waardoor maar één straat wordt afgezet, namelijk de calamiteitenroute naar het terrein, en alle fietspaden beschikbaar blijven voor recreanten en eilanders.

6. Geen kopie van de vaste wal, maar onderscheidend voor Terschelling
Er bestaat nog geen festival zoals eilân. Door de brede vooruitstrevende programmering, de aandacht voor natuur & omgeving en het bijzondere aanbod van accommodaties. We stimuleren onze bezoekers ook om niet alleen het muziekprogramma te bezoeken maar ook om onder te dompelen in de eilander cultuur en Terschellingse natuur. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met partners in de omgeving waar een festival ondernemer aan de wal eerder geneigd zal zijn de volledige catering zelf aan te bieden voor financieel gewin. We zijn binnen het huidige aanbod op Terschelling onderscheidend door onze focus op jongvolwassenen en muziek. Zo’n type evenement wordt op dit moment niet aangeboden.

7. Draagt bij aan de sociaal-culturele ontwikkeling voor eilander jeugd
Wij zullen een uitgebreide uitvraag doen aan jonge mensen die willen bijdragen aan het festival middels bardiensten, op- en afbouw of culturele aanvullingen. Iedere jongere die een rol wil vervullen kan erop rekenen dat deze wordt gegund. Ben jij zo’n jongere of vertegenwoordig je een sociaal-culturele groep? Mail dan met hoedanwel@eilan.nl zodat we in gesprek kunnen komen.

Drie kernpunten over natuur

1. Terschellinger natuur is belangrijk voor iedereen
2. 59% van de inwoners denkt dat evenementen een negatief effect hebben op de natuur
3. De beheerders van natuurgebieden staan open voor het recreatief gebruik voor evenementen

Deze kernpunten klinken ons bekend in de oren. Punt 1 & 2 bevestigen ons beeld dat eilanders echt zorgen hebben over ‘de onvermijdelijke schade van een muziekevenement’ en in onze enquête lezen we veel zorgen over zwerfafval terug. Dit respecteren we, en om die reden zijn we transparant over onze natuurvergunning en en bij behorende onderzoeken. Wij hebben niet besloten dat dit moet kunnen. Drie specialisten met jarenlange ervaring over de specifieke natuur op Terschelling, de effecten van festivals op de natuur op nationale schaal en stikstofemissie hebben onderbouwd dat het veilig kan. De verantwoordelijke overheid – de Provincie Fryslan – heeft dit getoetst en bevestigd.

Belangrijkste is ook (punt 3) dat Staatsbosbeheer bereid is deze grond aan ons te verhuren. Onder zware voorwaarden zoals het verkrijgen van alle vergunningen, een zo kort mogelijke op- en afbouw en met grote aandacht voor het voorkomen van schade. Niet in de minste plaats mag ons terrein in het eerste jaar niet meer dan 6.000 bezoekers ontvangen. Alles is erop geënt om de risico’s maximaal te beperken en vanaf een eerste pilot editie te bekijken wat aanvaardbaar is voor de toekomst.

Volgende stappen:

Deze kernpunten klinken ons bekend in de oren. Punt 1 & 2 bevestigen ons beeld dat eilanders echt zorgen hebben over ‘de onvermijdelijke schade van een muziekevenement’ en in onze enquête lezen we veel zorgen over zwerfafval terug. Dit respecteren we, en om die reden zijn we transparant over onze natuurvergunning en en bij behorende onderzoeken. Wij hebben niet besloten dat dit moet kunnen. Drie specialisten met jarenlange ervaring over de specifieke natuur op Terschelling, de effecten van festivals op de natuur op nationale schaal en stikstofemissie hebben onderbouwd dat het veilig kan. De verantwoordelijke overheid – de Provincie Fryslan – heeft dit getoetst en bevestigd.

Belangrijkste is ook (punt 3) dat Staatsbosbeheer bereid is deze grond aan ons te verhuren. Onder zware voorwaarden zoals het verkrijgen van alle vergunningen, een zo kort mogelijke op- en afbouw en met grote aandacht voor het voorkomen van schade. Niet in de minste plaats mag ons terrein in het eerste jaar niet meer dan 6.000 bezoekers ontvangen. Alles is erop geënt om de risico’s maximaal te beperken en vanaf een eerste pilot editie te bekijken wat aanvaardbaar is voor de toekomst.